Modele stosowane w gospodarce przestrzennej

12,50 – 13,10 System Informacji przestrzennej w praktyce działania Administracji lokalnej – exemple Urząd miasta Kielce – p. Jacek Jania, ispik Gliwice 11,30 – 11,50 Otwarty Regionalny System Informacji przestrzennej w strukturze e-Administracji województwa Śląskiego-p. Beata WANic, zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum społeczeństwa Informacyjnego informacja o zasobach Przestrzeni, nie tylko odwoływano o zachowaniach podmiotów publicznych ALE Może też wpływać na decyzje podmiotów gospodarczych, Czy też decyzje les obywateli. Ułatwić Może też pracę urbanistom, Czy władzom Miast, o Ile poznają i b, ą umieli wykorzystać Nowe technologie związane z informacją przestrzenną. Bo realizacja integracyjnej funkcji Planowania Przestrzennego napotyka na trudności, ze względu na niską świadomość nowych możliwości Wśród podmiotów zaangażowanych w Procesy Rozwoju lub Zagospodarowania Przestrzeni. Jeśli Publiczny dotarcie do Informacji przestrzennej ulegnie zwiększeniu-jej Wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych będzie jeszcze silniejszy je bardziej bezpośredni. Ilość i pochodzenie Informacji h wią jeden z istotnych wyznaczników zmian w procesie Planowania. Pozornemu nadmiarowi Informacji towarzyszy jej niedosyt, Jeśli chodzi o kompletność i wiarygodność. Techniczna łatwość dostępu do Informacji powoduje paradoksalnie wysoki koszt jej pozyskania ze względu na konieczność selekcji. Procesy wzrostu Roli czynników informacyjnych w gospodarce przestrzennej są Jednak nieuniknione, a wprowadzona Ustawa o infrastrukturze Informacji przestrzennej Może pomóc w ich wykorzystaniu, DLA Dobra Polskiej Przestrzeni ku zadowoleniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej zagospodarowywanie. W Piątek 13 Stycznia 2012 Roku OD godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece publicznej w Bytomiu (pl.

Jana III Sobieskiego 3) odbyła się Konferencja “Nowe technologie w gospodarce przestrzennej”, zorganizowana przez Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląski Związek gmin i powiatów. W konferencji SWS Udział zapowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej p. Janusz Żbik. Niestety ze względu na inne obowiązki (w tym dniu uzgadniano przejęcie zagadnień Planowania Przestrzennego na szczeblu Wojewódzkim przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) odczytane zostało jedynie obszerne przesłanie ministra do uczestników konferencji. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w korzystam Udział około Stu osób. 10,30 – 10,50 kierunki wdrażania późno inspire w gospodarce przestrzennej – p. Izolda buzar, Dyrektor departamentu Gospodarki przestrzennej w ministerstwie transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej 13,10 – 13,30 harmonizacja danych w planowaniu przestrzennym – Projekt dla powiatu Wroclaw ławskiego – p.

Antoni Łabaj, Dyrektor Zarządzający SmallGIS Kraków W dzisiejszych czasach, Rola Informacji w procesie Planowania Rozwoju ewoluuje z tradycyjnego ujęcia, gdzie była podstawą decyzji projektowych urbanisty, w kierunku ujęcia procesowego, w którym k Wi jedną z najważniejszych składowych systemu decyzyjnego-w którym istotne Funkcje entierement surveillance przestrzenny, wspierając realizację idei Planowania zintegrowanego, ciągłego, Czy też “kroczącego “, Jak to określano w przeszłości. 14,15-14,30 Wdrażanie INSPIRE w planowaniu przestrzennym i wynikające stąd Wyzwania dla Administracji lokalnej; Akademia SIG dla urbanistów-Dr inż. Arch Maciej Borsa, prezes TUP Katowice 12,10 – 12,30 Wykorzystanie satelitarnego monitoringu zasobów Przestrzeni w praktyce planistycznej – p. Bartosz Kulawik, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 13,45 – 14,00 Wyniki projektu Plan4All DLA wdrażania INSPIRE i GMES w planowaniu przestrzennym-p. Robert Lach, KONSULTING Geoprzestrzenny GEOSPACE 10,00 – 10,15 Otwarcie konferencji – p.

Posted in Uncategorized